فهرست محصولات صفحه اصلی
منوی اصلی
تفسیر نهج البلاغه از انصاریان

تفسیر نهج البلاغه از استاد حسین انصاریان

نهج‌البلاغه، مجموعه‌ای از خطبه‌ها، نامه‌ها و اندرزهای (حکمت‌ها)ی علی ابن ابی‌طالب، امام اول شیعیان و خلیفه چهارم از خلفای راشدین است.

گردآورندهٔ نهج‌البلاغه، ابوالحسن محمد بن حسین موسوی معروف به سید رضی و شریف رضی است. نهج‌البلاغه عنوانی است که سید رضی برای منتخبی از خطبه‌ها و مواعظ، نامه‌ها و عهدنامه‌ها، و کلمات کوتاه و قصار علی بن ابی‌طالب برگزیده‌است. مطالب این کتاب از جمله شیواترین متون عربی محسوب می‌شود.

نام خطبه ::...

خطبه (1)- خطبه در ابتداى آفرینش آسمان و زمین و آدم
خطبه (2)- خطبه پس از بازگشت از صفّین
خطبه (3)- خطبه معروف به شِقشِقیّه
خطبه (4)- خطبه بعد از كشته شدن طلحه و زبیر
خطبه (5)- خطبه بعد از وفات پیامبر(صلى الله علیه وآله) در خطاب به عباس و ابوسفیان
خطبه (6)- خطبه هنگامى كه از او خواستند طلحه و زبیر را دنبال نكند
خطبه (7)- خطبه مریدان شیطان را مذمت مىنماید
خطبه (8)- خطبه براى برگرداندن زبیر به بیعت
خطبه (9)- خطبه در وصف خود و دشمنانش در جمل
خطبه (10)- خطبه در تحریك شیطان نسبت به اهل جمل و عواقب وخیم آن
خطبه (11)- خطبه وقتىكه در نبرد جمل پرچم را بهدست فرزندش محمّد حنفیه داد
خطبه (12)-خطبه وقتى كه در نبرد جمل پیروز شد
خطبه (13)- خطبه در نكوهش بصره و اهل آن پس از نبرد جمل
خطبه (14)- خطبه در همین موضوع (بصره و مردم آن)
خطبه (15)- خطبه در رابطه با برگرداندن املاك بیتالمال
خطبه (16)- خطبه هنگامىكه در مدینه با او بیعت شد
خطبه (17)- خطبه درباره كسىكه در میان مردم عهدهدار منصب قضاوت شود
خطبه (18)- خطبه در نكوهش اختلاف علما در فتاوى
خطبه (19)- خطبه به اشعث بن قیس
خطبه (20)- خطبه در بیدارى از غفلت و توجه به حضرت حق
خطبه (21)- خطبه در توجه به قیامت
خطبه (22)- خطبه هنگامىكه خبر بیعتشكنان جمل به حضرتش رسید
خطبه (23)- خطبه در دلدارى به تهیدستان و تأدیب ثروتمندان
خطبه (24)- خطبه در جنگ با مخالفان
خطبه (25)- خطبه وقتى به او خبر رسید كه ارتش معاویه به شهرها دستاندازى كردهاند
خطبه (26)- خطبه در وصف حال مردم جاهلى و دوران سكوت خود
خطبه (27)- خطبه در نكوهش اصحاب از نرفتن به جهاد
خطبه (28)- خطبه در بىوفایى دنیا و توجه به آخرت
خطبه (29)- خطبه پس از برنامه حكمین و تاخت و تاز ضحّاك بن قیس
خطبه (30)- خطبه درباره قتل عثمان
خطبه (31)- خطبه قبل از جنگ جمل
خطبه (32)- خطبه در نكوهش زمان خود
خطبه (33)- خطبه به هنگام خروجش براى جنگ با اهل بصره
خطبه (34)- خطبه در تحریك مردم براى جنگ با شامیان
خطبه (35)- خطبه بعد از جریان حكمیت
خطبه (36)- خطبه در ترساندن اهل نهروان
خطبه (37)- خطبه در ذكر فضائل خود
خطبه (38)- خطبه در تعریف شبهه
خطبه (39)- خطبه در نكوهش یاران، و دعوت به جهاد
خطبه (40)- خطبه زمانى كه شنید خوارج نهروان مىگویند: لا حُكْمُ اِلاّ لِلّه
خطبه (41)- خطبه در تحذیر از مكر و حیله
خطبه (42)- خطبه در نكوهش آرزوى دراز و پیروزى از هواى نفس
خطبه (43)- خطبه پس از آنكه جریر بن عبداللّه بَجَلى را براى بیعت گرفتن از معاویه فرستاد
خطبه (44)- خطبه وقتى كه مصلقه بن هُبَیره شیبانى به سوى معاویه فرار كرد
خطبه (45)- خطبه در روز فطر در نكوهش دنیا
خطبه (46)- خطبه وقتى كه براى حركت به شام تصمیم گرفت
خطبه (47)- خطبه درباره كوفه
خطبه (48)- خطبه زمان رفتن به سوى شام
خطبه (49)- خطبه در توحید الهى
خطبه (50)- خطبه در بیان فتنه
خطبه (51)- خطبه زمانى كه ارتش معاویه در جنگ صفین آب را بر یاران آنحضرت بست
خطبه (52)- خطبه در بىوفایى دنیا
خطبه (53)- خطبه در مسأله بیعت
خطبه (54)- خطبه وقتىكه به نظر یارانش در اجازه براى آغاز جنگ صفّین تأخیر نمود
خطبه (55)- خطبه در مقایسه یاران پیامبر با یاران خود
خطبه (56)- خطبه در وصف معاویه
خطبه (57)- خطبه در خطاب به خوارج نهروان
خطبه (58)- خطبه زمانى كه عزم بر جنگ خوارج داشت
خطبه (59)- خطبه وقتى كه خوارج به قتل رسیدند
خطبه (60)- خطبه درباره خوارج
خطبه (61)- خطبه زمانى كه او را از ترور ترساندند
خطبه (62)- خطبه در نكوهش دنیا
خطبه (63)- خطبه در تشویق به عمل صالح
خطبه (64)- خطبه در توحید الهى
خطبه (65)- خطبه در آداب جنگ
خطبه (66)- خطبه در حق انصار
خطبه (67)- خطبه وقتى كه امارت مصر را به محمد بن ابوبكر واگذاشت
خطبه (68)- خطبه در سرزنش اصحاب سست پیمان خود
خطبه (69)- خطبه سحرگاه روزى كه ضربت به فرق مباركش رسید
خطبه (70)- خطبه در سرزنش اهل عراق
خطبه (71)- خطبه در آن درود فرستادن به پیامبر(صلى الله علیه وآله) را تعلیم مىدهد
خطبه (72)- خطبه در بصره درباره مروان بن حَكَم
خطبه (73)- خطبه زمانى كه شوراى خلافت قصد بیعت با عثمان كرد
خطبه (74)- خطبه زمانى كه شنید بنىامیّه او را متهم به قتل عثمان مىكنند
خطبه (75)- خطبه در تشویق به عمل صالح
خطبه (76)- خطبه هنگامىكه سعید بن عاص حق او را بازداشت
خطبه (77)- خطبه از دعاهاى آنحضرت
خطبه (78)- خطبه وقتى كه قصد حركت به سوى خوارج نمود
خطبه (79)- خطبه پس از پایان جنگ جمل در مذمّت زنان
خطبه (80)- خطبه درباره زهد
خطبه (81)- خطبه در وصف دنیا
خطبه (82)- خطبه موسوم به «غرّاء» كه از خطبههاى اعجابانگیز اوست
خطبه (83)- خطبه درباره عمروعاص
خطبه (84)- خطبه در صفات خداوند
خطبه (85)- خطبه در توحید الهى و سفارش به تقوا و مشورت
خطبه (86)- خطبه در وصف پرهیزكاران و فاسقان و مقام خاندان نبوت
خطبه (87)- خطبه در بیان هلاكت مردم
خطبه (88)- خطبه در حال مردم پیش از بعثت و پس از آن
خطبه (89)- خطبه در توحید الهى و پند و اندرز
خطبه (90)- خطبه معروف به خطبه اشباح
خطبه (91)- خطبه به هنگامى كه مردم پس از كشته شدن عثمان خواستند با او بیعت كنند
خطبه (92)- خطبه در بیان فضل و علم خود، و خبر از فتنه بنىامیه
خطبه (93)- خطبه در فضل رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) و پند و اندرز
خطبه (94)- خطبه در حال مردم هنگام بعثت پیامبر(صلى الله علیه وآله)
خطبه (95)- خطبه درباره پیامبر(صلى الله علیه وآله)
خطبه (96)- خطبه در مقایسه یاران خود با یاران رسول خدا(صلى الله علیه وآله)
خطبه (97)- خطبه در ستم بنىامیّه
خطبه (98)- خطبه در گریز از دنیا
خطبه (99)- خطبه درباره پیامبر و خاندان او
خطبه (100)- خطبه مشتمل بر خبر از حوادث ناگوار
خطبه (101)- خطبه در زمینه سختىها
خطبه (102)- خطبه در تشویق به زهد
خطبه (103)- خطبه درباره پیامبر و فضیلت خویش
خطبه (104)- خطبه در وصف پیامبر(صلى الله علیه وآله) و تهدید بنىامیّه و پند به مردم
خطبه (105)- خطبه در زمینه برترى اسلام، و توصیف پیامبر اكرم، آنگاه توبیخ اصحاب
خطبه (106)- خطبه در یكى از ایّام صفّین
خطبه (107)- خطبه در پیشگویى از حوادث آینده
خطبه (108)- خطبه درباره قدرت خداوند و حوادث مرگ و قیامت
خطبه (109)- خطبه چیزى كه متوسلان به خداوند پاك و بزرگ به آن توسل جستند
خطبه (110)- خطبه در نكوهش دنیا
خطبه (111)- خطبه درباره ملكالموت و قبض روح مردم
خطبه (112)- خطبه در نكوهش دنیا
خطبه (113)- خطبه در پند و اندرز مردم
خطبه (114)- خطبه در طلب باران
خطبه (115)- خطبه در اندرز به یاران
خطبه (116)- خطبه در نكوهش كسانى كه به مال و جان بُخل مىورزند
خطبه (117)- خطبه درباره یاران شایسته خود
خطبه (118)- خطبه زمانىكه مردم را جمع نمود و آنان را به جهاد ترغیب فرمود
خطبه (119)- خطبه در فضیلت خود و موعظه یاران
خطبه (120)- خطبه بعد از لیلة الهریر
خطبه (121)- خطبه در خطاب به خوارج
خطبه (122)- خطبه هنگام نبرد صفین به یارانش فرمود
خطبه (123)- خطبه در فرار یاران
خطبه (124)- خطبه در ترغیب یارانش به جهاد
خطبه (125)- خطبه در رابطه با خوارج وقتى كه حكمیت را انكار كردند
خطبه (126)- خطبه وقتى به او گفتند كه چرا در تقسیم بیتالمال میان همه مساوات مىكند
خطبه (127)- خطبه باز هم به خوارج
خطبه (128)- خطبه از پیشامدها و فتنههاى بصره خبر مىدهد
خطبه (129)- خطبه درباره پیمانهها و ترازوها
خطبه (130)- خطبه به ابوذر(رحمه الله) هنگامىكه او را به ربذه تبعید كردند
خطبه (131)- خطبه در فلسفه قبول حكومت و توصیف امام حق
خطبه (132)- خطبه در پند و اندرز و اندیشیدن از مرگ
خطبه (133)- خطبه در عظمت خداوند، قرآن، پیامبر و در رابطه با دنیا
خطبه (134)- خطبه به عمر بن خطاب وقتى براى رفتن به جنگ با رومیان با حضرت مشورت كرد
خطبه (135)- خطبه وقتى بین آنحضرت و عثمان مشاجرهاى درگرفت
خطبه (136)- خطبه درباره بیعت خود
خطبه (137)- خطبه درباره طلحه و زبیر
خطبه (138)- خطبه در آن به فتنهها (و حكومت امام عصر(علیه السلام)) اشاره مىفرماید
خطبه (139)- خطبه به هنگام شورا
خطبه (140)- خطبه در نهى از غیبت مردم
خطبه (141)- خطبه درباره نهى از غیبت
خطبه (142)- خطبه درباره نیكى به نااهل
خطبه (143)- خطبه در طلب یاران
خطبه (144)- خطبه در بعثت پیامبر و فضل اهلبیت
خطبه (145)- خطبه در فناى دنیا و نكوهش بدعت
خطبه (146)- خطبه بهعمربنخطاب وقتىكه براى رفتن به جنگ ایرانیان با حضرت مشورت كرد
خطبه (147)- خطبه در فلسفه بعثت، حوادث آینده و پند و اندرز
خطبه (148)- خطبه درباره اهل بصره
خطبه (149)- خطبه پیش از درگذشت از دنیا
خطبه (150)- خطبه در آن اشاره به فتنهها دارد
خطبه (151)- خطبه در تحذیر از فتنهها
خطبه (152)- خطبه در صفات خداوند و پیشوایان دین
خطبه (153)- خطبه در فضائل اهل بیت
خطبه (154)- خطبه در آن شگفتیهاى آفرینش شبپره را بیان مىكند
خطبه (155)- خطبه خطاب به اهل بصره در خبر از پیشامدهاى سخت
خطبه (156)- خطبه در تشویق به پرهیزكارى
خطبه (157)- خطبه درباره پیامبر و قرآن، و دولت بنىامیّه
خطبه (158)- خطبه درباره خوشرفتارى خود با مردم
خطبه (159)- خطبه در توحید الهى و شرح حال برخى از پیامبران
خطبه (160)- خطبه در وصف پیامبر و خاندان آن حضرت
خطبه (161)- خطبه در پاسخ یكى از یارانش كه پرسید...
خطبه (162)- خطبه در توحید الهى
خطبه (163)- خطبه به هنگامىكه نزد آنحضرت آمدند و از اعمال ناپسند عثمان شكایت كردند
خطبه (164)- خطبه در شگفتىهاى آفرینش طاووس
خطبه (165)- خطبه در امر به الفت، و وصف بنىامیّه و یاران خویش
خطبه (166)- خطبه در ابتداى حكومتش
خطبه (167)- خطبه پس از بیعت با حضرت
خطبه (168)- خطبه به هنگام رفتن اصحاب جمل به شهر بصره
خطبه (169)- خطبه چون به بصره نزدیك شد
خطبه (170)- خطبه به وقت تصمیم رویارویى با لشگر معاویه در صفّین
خطبه (171)- خطبه در دفاع از حق خویش، و نكوهش اهل جمل
خطبه (172)- خطبه در اینكه چه كسى شایسته خلافت است، و سفارش به تقوا و گریز از دنیا
خطبه (173)- خطبه درباره طلحه بن عبیداللّه
خطبه (174)- خطبه در پند و اندرز، و بیان نزدیكى خود به پیامبر(صلى الله علیه وآله)
خطبه (175)- خطبه در پند و اندرز و فضل قرآن و نهى از بدعت
خطبه (176)- خطبه در باره حكمین
خطبه (177)- خطبه در توحید و تقواى الهى
خطبه (178)- خطبه در پاسخ ذِغلِب یَمانى در رؤیت خداوند
خطبه (179)- خطبه در نكوهش اصحابش
خطبه (180)- خطبه در حق كسانى كه قصد داشتند به خوارج ملحق شوند
خطبه (181)- خطبه در توحید الهى و یادى از یاران شهید خود در صفّین
خطبه (182)- خطبه در بیان قدرت خداوند و فضل قرآن و سفارش به تقوا
خطبه (183)- خطبه به برج بن مُسهِر طائى كه از خوارج بود
خطبه (184)- خطبه به همّام دربارة پرهیزكاران
خطبه (185)- خطبه درباره منافقین
خطبه (186)- خطبه در ستایش خدا و پیامبر و پند و اندرز
خطبه (187)- خطبه درباره بعثت پیامبر و گریز از دنیا
خطبه (188)- خطبه درباره اختصاص خود به پیامبر(صلى الله علیه وآله)
خطبه (189)- خطبه در سفارش به تقوا و وصف اسلام و پیامبر(صلى الله علیه وآله)
خطبه (190)- خطبه در وصیّت به یارانش
خطبه (191)- خطبه درباره معاویه
خطبه (192)- خطبه در پایدارى در راه حق
خطبه (193)- خطبه هنگام دفن سرور زنان جهان حضرت فاطمه(علیها السلام)
خطبه (194)- خطبه در گریز از دنیا
خطبه (195)- خطبه یاران خود را در بسیارى از اوقات به آن پند مىداد
خطبه (196)- خطبه بعد از بیعت طلحه و زبیر به آنها فرمود
خطبه (197)- خطبه شنید عدهاىاز یارانش بهوقت نبرد صفّین بهاهلشام دشناممىدهند
خطبه (198)- خطبه در نبرد صفّین دربارهفرزند خود حسن(علیه السلام)
خطبه (199)- خطبه زمانىكه یارانش درباره حكمیت با او دچار اختلاف شدند
خطبه (200)- خطبه زمانى كه در بصره به عیادت علاء بن زیاد حارثى رفت
خطبه (201)- خطبه وقتى از او درباره احادیث دروغ و اخبار ضد و نقیض پرسیدند
خطبه (202)- خطبه در قدرت خداوند و خلقت زمین
خطبه (203)- خطبه در تحریك یاران خود به جهاد با شامیان
خطبه (204)- خطبه در تمجید خداوند
خطبه (205)- خطبه در وصف پیامبر و عالمان، و اندرز مردم
خطبه (206)- خطبه از دعاهاى آنحضرت
خطبه (207)- خطبه در صفّین بیان فرمود
خطبه (208)- خطبه در شكایت از قریش
خطبه (209)- خطبه در جمل وقتى از كنار كشته طلحه و عبدالرّحمن بن عتّاب عبور كرد
خطبه (210)- خطبه در وصف سالكان
خطبه (211)- خطبه در ترغیب یارانش به جهاد
خطبه (212)- خطبه بعد از تلاوت آیه «الهیكم التكاثر حتى زرتم المقابر»
خطبه (213)- خطبه به وقت تلاوت آیه «رجال لاتلهیهم تجارة و لا بیع عن ذكر الله»
خطبه (214)- خطبه به هنگام تلاوت آیه «یا ایها الانسان ما غرّك بربك الكریم»
خطبه (215)- خطبه در بیزارى از ظلم
خطبه (216)- خطبه در طلب فراوانى روزى
خطبه (217)- خطبه در گریز از دنیا
خطبه (218)- خطبه در وصف عاشقان خدا
خطبه (219)- خطبه درباره یكى از حاكمان
خطبه (220)- خطبه در توصیف بیعت مردم با آن جناب بر خلافت
خطبه (221)- خطبه درباره تقوا و كوشش در عمل
خطبه (222)- خطبه در ذىقار به وقت حركت به بصره
خطبه (223)- خطبه به عبدالله بن زمعه كه از شیعیان بود
خطبه (224)- خطبه در فضل اهلبیت و نكوهش زمانه خود
خطبه (225)- خطبه در بیان علت اختلاف ظاهر و باطن مردم
خطبه (226)- خطبه به وقت غسل و تجهیز رسول خدا(صلى الله علیه وآله)
خطبه (227)- خطبه در حمد و ستایش پیامبر و عجایب آفرینش
خطبه(228)- خطبه در توحید حق
خطبه 2291)- خطبه در بیان پیشامدهاى ناگوار
خطبه (230)- خطبه در سفارش به تقوا و یاد مرگ
خطبه (231)- خطبه درباره ایمان و هجرت
خطبه (231)- خطبه در ستایش الهى و سفارش به تقوا
خطبه (232)- خطبه باز هم در ستایش الهى و سفارش به تقوا
خطبه (233)- خطبه به نام قاصعه در مذمّت ابلیس ملعون
خطبه (234)- خطبه به عبداللّه بن عباس در زمانى كه عثمان در محاصره بود
خطبه (235)- خطبه در بیان وضع خود پس از هجرت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ملحق شدن به آن حضرت
خطبه (236)- خطبه در تشویق به عمل
خطبه (237)- خطبه درباره حكمین و سرزنش اهل شام
خطبه (238)- خطبه در رابطه با فضائل آل محمّد(علیهم السلام)
خطبه (239)- در رابطه با فضائل آل محمد(ع)

نامه ها ::...

نامه (1)- نامه نامه به مردم كوفه زمانى كه از مدینه به بصره مى رفت 
نامه (2)- نامه به مردم كوفه پس از فتح بصره  
نامه (3)- نامه به شریح قاضى  
نامه (4)- نامه به بعضى از فرماندهان ارتش خود  
نامه (5)- نامه به اشعث بن قیس عامل آذربایجان  
نامه (6)- نامه به معاویه در لزوم بیعت با آن حضرت  
نامه (7)- نامه در پاسخ معاویه كه ردّ بیعت آن حضرت روا نیست  
نامه (8)- نامه به جریر به عبداللّه بَجَلى، وقتى او را نزد معاویه فرستاد  
نامه (9)- نامه به معاویه در فداكارى مسلمانان  
نامه (10)- نامه به معاویه كه آن حضرت را به جنگ فرا خوانده بود  
نامه (11)- نامه به هنگامى كه لشگرى را به سوى دشمن فرستاد  
نامه (12)- نامه به معقل بن قیس ریاحى  
نامه (13)- نامه به دو نفر از امیرا ن لشگر  
نامه (14)- نامه به لشگر خود پیش از دیدار با دشمن در صفّین  
نامه (15)- نامه دعاى آن حضرت هنگام برخورد با دشمن در وقت جنگ  
نامه (16)- نامه به یارانش وقت جنگ  
نامه (17)- نامه در جواب به نامه معاویه  
نامه (18)- نامه به عبداللّه بن عباس فرماندارش در بصره  
نامه (19)- نامه به بعضى از كارگزارانش  
نامه (20)- نامه به زیاد بن ابیه زمانى كه در حكومت بصره جانشین عبداللّه بن عباس بود  
نامه (21)- نامه باز به زیاد بن ابیه  
نامه (22)- نامه به عبداللّه بن عباس  
نامه (23)- نامه پس از آنكه ابن ملجم وى را ضربت زد  
نامه (24)- نامه درباره مصرف اموالش پس از مرگ، كه بعد از برگشت از صفّین نوشت  
نامه (25)- نامه به كسى كه مأمور جمع آورى زكات از طرف حضرت مى شد  
نامه (26)- نامه به یكى از كارگزارانش زمانى كه او را براى جمع آورى زكات فرستاد  
نامه (27)- نامه به محمّد به ابوبكر(رضی الله عنه) وقتى او را به حكومت مصر گماشت  
نامه (28)- نامه در جواب معاویه، كه از بهترین نامه هاست  
نامه (29)- نامه به اهل بصره  
نامه (30)- نامه به معاویه در ترس از عاقبت وخیم او  
نامه (31)- نامه به حضرت مجتبى(علیه السلام) (یا محمّد حنفیّه)  
نامه (32)- نامه به معاویه كه یاران خود را گمراه كرده بود  
نامه (33)- نامه به قُثَم بن عباس فرماندارش در مكّه  
نامه (34)- نامه به محمد بن ابوبكر بعد از عزل او از حكومت مصر  
نامه (35)- نامه به عبداللّه بن عباس پس از شهادت محمّد بن ابوبكر در مصر  
نامه (36)- نامه به برادرش عقیل درباره لشگرى كه به سوى برخى دشمنان فرستاده بود  
نامه (37)- نامه به معاویه در رابطه با قتل عثمان  
نامه (38)- نامه به اهل مصر، زمانى كه مالك اشتر را زمامدار آنان نمود  
نامه (39)- نامه به عمرو بن عاص  
نامه (40)- نامه به یكى از كارگزارانش در نكوهش و تهدید او  
نامه (41)- نامه به یكى از كارگزارانش كه خیانت كرده بود  
نامه (42)- نامه به عمر بن ابى سَلَمه مخزومى، كارگزار حضرت در بحرین  
نامه (43)- نامه به اهل مصر كه با مالك اشتر فرستاد  
نامه (44)- نامه به زیاد بن ابیه درباره برادرخواندگى او با معاویه  
نامه (45)- نامه به عثمان بن حُنَیف انصارى، كارگزارش در بصره  
نامه (46)- نامه به یكى ازكارگزارانش در رفتار با مردم  
نامه (47)- نامه به حسن و حسین(علیهما السلام) وقتى كه ابن ملجم (لعنة اللّه علیه) به او ضربت زد  
نامه (48)- نامه به معاویه درباره حكمیت  
نامه (49)- نامه به معاویه در تحذیر از دنیا  
نامه (50)- نامه به امیران سپاه خود  
نامه (51)- نامه به مأموران مالیات  
نامه (52)- نامه به كارگزاران شهرها در رابطه با وضع نماز  
نامه (53)- نامه عهدنامه مكتوب براى مالك اشتر نخعى  
نامه (54)- نامه توسط عمران بن حُصَین خُزاعى به جانب طلحه و زبیر  
نامه (55)- نامه به معاویه در تهدید او  
نامه (56)- نامه به شریح بن هانى  
نامه (57)- نامه به اهل كوفه، زمانى كه از مدینه عازم بصره بود  
نامه (58)- نامه به اهالى شهرها، كه در آن جریان صفّین را گزارش نموده  
نامه (59)- نامه به اسوَد بن قُطبه فرمانده سپاه حُلوان  
نامه (60)- نامه به كارگزارانى كه سپاهیان از منطقه مأموریت آنان مى گذشتند  
نامه (61)- نامه به كمیل بن زیاد نخعى، به وقتى كه عامل او در هیت بود  
نامه (62)- نامه به اهل مصر كه با مالك اشتر فرستاد  
نامه (63)- نامه به ابوموسى اشعرى كه كارگزارش در كوفه بود  
نامه (64)- نامه در جواب نامه معاویه  
نامه (65)- نامه باز هم به معاویه  
نامه (66)- نامه به عبداللّه بن عباس  
نامه (67)- نامه به قُثَم بن عباس كه عامل حضرت در مكه بود  
نامه (68)- نامه به سلمان فارسى(رحمه الله) پیش از خلافت خود  
نامه (69)- نامه به حارث هَمْدانى در پند و اندرز  
نامه (70)- نامه به سهل بن حُنَیف انصارى كه كارگزار حضرت در مدینه بود  
نامه (71)- نامه به منذر بن جارود عبدى كه او را در بعضى نواحى به كار گمارد  
نامه (72)- نامه به عبداللّه بن عباس(رحمه الله)  
نامه (73)- نامه به معاویه و تحقیر او  
نامه (74)- نامه عهدنامه اى كه میان قبیله ربیعه و اهل یمن نگاشت  
نامه (75)- نامه در آغاز بیعتِ مردم با آن حضرت به خلافت  
نامه (76)- نامه به عبداللّه بن عباس، وقتى كه او را در بصره به جاى خود قرار داد  
نامه (77)- نامه باز هم به عبداللّه بن عباس، زمانى كه او را براى گفتگو با خوارج فرستاد  
نامه (78)- نامه در پاسخ نامه اى كه ابوموسى اشعرى از محل تحكیم فرستاده بود
نامه (79)- نامه به سرداران لشگر به وقتى كه به خلافت رسید  

عنوان ::...

حكمتها و سخنان كوتاه
گزیده سخنان مشكل آن حضرت كه نیاز به تفسیر دارد

قيمت : ۵۵۰۰ تومان
تعداد : 1 DVD
 
محصولات مشابه

پک کامل America-s Got Talent

استعدادهایی مثل خوانندگی، شعبده بازی و آکروبات و کارهای عجیب و غریب از کشورهای مختلف شرکت میکنند (5 فصل کامل).
قيمت : ۱۷۰۰۰ تومان
|
تعداد : 14 DVD
   

آموزش شناخت محرم و نامحرم

19 سخنرانی ارزنده: دوستی های قبل از ازدواج - آشنایی در اینترنت و عواقب آن - ارتباط زن و مرد در نگاه حرام - مبارزه با نفس و...
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

آموزش صحیح خوانی نماز

این مجموعه بمنظور آموزش نماز به کودکان و نوجوانان میباشد. بصورت تصویری مراحل مختلف نماز و اقامه را آموزش می دهد.
قيمت : ۵۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 DVD
   

مستند اسرار قرآن

این مستند همان طور که از اسمش مشخص است به بررسی قرآن و رمز و رموزی که در این کتاب آسمانی است می پردازد.
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

مجموعه آثار آقاسی

فروشگاه سام سی دی تمام آثار مرحوم محمد رضا آقاسی را بصورت متن و زندگی نامه در یک سی دی ارائه کرده است.
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   
محصولات برتر
جستجو
بازدید ها
امروز :
۴۴۲
دیروز :
۱۱۸۶
مجموع بازدید ها :
۸۸۳۹۰۰۹۵